Stichting Steunfonds van de Liturgische Kring

RSIN van de stichting:    801981785

website:                              www.liturgischekring.nl

Postadres:                          Dr. van der Sluisstraat 12

                                               7482 XS Haaksbergen

E-mailadres:                      SteunfLitKring@kpnmail.nl

Doelstelling van de stichting

Het ondersteunen en in stand houden van de Liturgische Kring alsmede het ondersteunen van alle werkzaamheden van genoemde kring, in het bijzonder het bekostigen van de door de Liturgische Kring verzorgde publicaties.

Beleidsplan

Naast het normale beheer van de gelden van de Stichting is het beleid de komende jaren gericht op het  verkrijgen van fondsen t.b.v. de viering van het Eeuwfeest van de Liturgische Kring in november 2021.

Daartoe is een commissie gevormd (de commissie Eeuwfeest) bestaande uit leden van de Liturgische Kring, die inmiddels met haar werkzaamheden is gestart.

Bestuur van de stichting

ds. A.E. Keuning, Utrecht, voorzitter

ds. C. Schakel, Amsterdam

ds. N.J. Pronk, Haaksbergen, penningmeester

Het bestuur vergadert twee maal per jaar.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen vergoeding.

Verslag 2018

In 2018 vergaderde het bestuur  twee maal.

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Liturgische Kring en gecontroleerd door de kascommissie.

Het eigen vermogen  bedroeg eind 2018 € 13.220,30 (eind 2017 € 13353,87).

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN verslagjaar 2018 en vorig boekjaar 2017
           2018             2018      2017            2017

BATEN
rente deposito 400,00                                              0,00
bankrente                               6,45                                            22,74 
diversen                                  0,00                                             0,00                 

LASTEN

bijdrage Lit. Kring 142,50                                          250,00
bijdrage symposium                                397,50
bijdrage LK Expertmeeting                                                   298,87

saldo baten minus lasten                       -  133,25   -126,13